Nghiên cứu khoa học

Các chương trình nghiên cứu khoa học thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế. Cập nhật thường xuyên các chương trình hấp dẫn cho sinh viên, học viên của Viện cũng như của Trường.