Ngành Quản trị Kinh doanh

Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế đào tạo trình độ tiến sĩ nhằm đào tạo những nhà khoa...

# Mã chương trình 9340101
Thời gian đào tạo 4 năm với người có bằng tốt nghiệp đại học và 3 năm với người có bằng thạc sĩ
Hạn đăng ký 20/3 - 30/04
Địa điểm P905, Tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tổng quan

Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế đào tạo trình độ tiến sĩ nhằm đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, để phát triển tri thức và giải quyết những vấn đề mới, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động chuyên mông trong khao học kinh tế - xã hội.

- Hiểu và nắm vững các kiến thức nền tảng và cập nhập của thế giới về lý thuyết quản trị kinh doanh quốc tế;

- Nâng cao năng lực vận dụng, phân tích, tổng hợp trong nghiên cứu quản trị kinh doanh quốc tế;

- Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn quản trị kinh doanh quốc tế;

- Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học độc lập, phát triển, tạo lập tri thức mới về quản trị kinh doanh quốc tế;

- Nâng cao năng lực nghiên cứu chuyên sâu, phân tích, tổng hợp, phát hiện những nguyên lý, quy luật trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế và năng lực giải;

- Đóng góp vào sinh hoạt khoa học, thảo luận và hướng dẫn khoa học và hoạt động nghiên cứu có liên quan đến quản trị kinh doanh quốc tế (phân tích, tổng hợp, tạo lập).

Chuẩn đầu ra kiến thức:

- Kiến thức cập nhật, chuyên sâu về quản trị kinh doanh quốc tế;

- Kiến thức cốt lõi, nền tảng về các lý thuyết quản trị kinh doanh quốc tế; nguyên lý, qui luật trong quản trị kinh doanh quốc tế; Xây dựng, tư vấn, phản biện ở tầm chiến lược, chính sách quản trị kinh doanh quốc tế;

- Kiến thức về tổ chức nghiên cứu khoa học quản trị kinh doanh quốc tế và phát triển công nghệ tổ chức, quản lý và vận hành quản trị kinh doanh quốc tế cả vĩ mô và vi mô.

Chuẩn đầu ra kỹ năng:

- Kỹ năng khai thác và nắm bắt các lý thuyết quản trị kinh doanh quốc tế; Làm chủ và phát triển phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu khoa học; Phát triển và ứng dụng tốt lý thuyết quản trị kinh doanh quốc tế.

- Kỹ năng tổng hợp và bổ sung tri thức khoa học trong lĩnh vực quản trị kinh doanh quốc tế.

- Kỹ năng suy luận, phân tích các vấn đề khoa học quản trị kinh doanh quốc tế và đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo, có điểm mới trong thực tiễn nghiên cứu khoa học quản trị kinh doanh quốc tế.

- Kỹ năng sáng tạo, tự tin, đổi mới về quản lý, điều hành quản trị kinh doanh quốc tế; Tư duy mới trong nghiên cứu và phát triển chuyên môn được phân công.

- Chủ động tham gia thảo luận và phổ biến các kết quả nghiên cứu về lĩnh vực quản trị kinh doanh quốc tế trong và ngoài nước.

Cấu trúc chương trình

- Tổng khối lượng kiến thức: 91 tín chỉ (không kể phần học bổ sung kiến thứ)

Cấu trúc chương trình đào tạo phụ thuộc vào mỗi ngành đào tạo Tiến sĩ.

Chương trình đào tạo

Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 2 năm đầu của trương trình đào tạo.

- Các học phần bổ sung: thực hiện theo Khoản 4 Điều 16 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Các học phần ở trình độ tiến sĩ: thực hiện theo Khoản 5 Điều 16 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Tiểu luận tổng quan: thực hiện theo Khoản 6 Điều 16 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Các chuyên đề tiến sĩ: thực hiện theo Khoản 7 Điều 16 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ: thực hiện theo Khoản 8 Điều 16 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Cơ hội việc làm

- Cán bộ kinh doanh, ứng dụng phân tích các vấn đề về kinh doanh và quản trị kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại và các doanh nghiệp khác có hoạt động thương mại.

- Nghiên cứu viên, giảng viên về lĩnh vực thương mại tại các VIện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng.

- Chuyên gia tại các cơ quan quản lý, nghiên cứu, hoạch định chính sách thương mại ở Trung ương và đại phương."

- Các cơ quan, tổ chức đại diện thương mại điện tử của Việt Nam và quốc tế

- Chuyên gia tư vấn kinh doanh thương mại ở các trung tâm tư vấn.

Học phí

Thực hiện theo Điều 6 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Điều kiện dự tuyển

Thực hiện theo Điều 6 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tư vấn tuyển sinh