Ngành Kinh doanh Thương mại

Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế đào tạo trình độ tiến sĩ nhằm đào tạo những nhà khoa...

# Mã chương trình 9340121
Thời gian đào tạo 4 năm với người có bằng tốt nghiệp đại học và 3 năm với người có bằng thạc sĩ
Hạn đăng ký 20/3 - 30/04
Địa điểm P905, Tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tổng quan

Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế đào tạo trình độ tiến sĩ nhằm đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, để phát triển tri thức và giải quyết những vấn đề mới, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động chuyên mông trong khao học kinh tế - xã hội.

Tiến sĩ ngành Kinh doanh thương mại có kiến thức thực tế và lý thuyết mới và hiện đại, chuyên sâu ở vị trí hàng đầu về kinh tế, quản lý và kinh doanh thương mại; có kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin bằng các công cụ phân tích hiện đại, phát hiện và giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực thương mại một cách khoa học và sáng tạo; có kỹ năng tư duy, nghiên cứu độc lập, độc đáo, sáng tạo tri thức mới về kinh tế, quản lý và kinh doanh thương mại; có kỹ năng truyền bá, phổ biến tri thức thương mại, thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong nghiên cứu, quản lý, điều hành hoạt động thương mại; Thể hiện năng lực sáng tạo, có khả năng tự định hướng và dẫn dắt kiến thức chuyên ngành thương mại, khả năng đưa ra các kết luận, khuyến cáo khoa học về thương mại mang tính chuyên gia.

Chuẩn đầu ra kiến thức:

- Kiến thức mới, hiện đại và chuyên sâu ở vị trí hàng đầu về kinh tế, quản lý và kinh doanh thương mại;

- Kiến thức cốt lõi, nền tảng về các lý thuyết thương mại; nguyên lý, qui luật trong hoạt động thương mại; Xây dựng, tư vấn, phản biện ở tầm chiến lược, chính sách thương mại quốc gia, quốc tế;

- Kiến thức về tổ chức nghiên cứu khoa học thương mại và phát triển công nghệ tổ chức, quản lý và vận hành hoạt động thương mại cả vĩ mô và vi mô;

- Kiến thức sâu về tổ chức hệ thống quản lý nhà nước đối với thương mại và tổ chức hệ thống kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Chuẩn đầu ra kỹ năng:

- Kỹ năng làm chủ các lý thuyết thương mại và thương mại quốc tế; Làm chủ và phát triển phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu khoa học; Phát triển và ứng dụng tốt lý thuyết kinh tế và kinh doanh thương mại.

- Kỹ năng tổng hợp, làm giàu và bổ sung tri thức khoa học trong lĩnh vực thương mại, những kiến thức về hội nhập quốc tế.

- Kỹ năng suy luận, phân tích các vấn đề khoa học thương mại và đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo trong thực tiễn nghiên cứu khoa học thương mại, dịch vụ.

- Kỹ năng sáng tạo, tự tin, đổi mới về quản lý, điều hành hoạt động thương mại; Tư duy mới trong nghiên cứu và phát triển chuyên môn được phân công.

- Chủ động tham gia thảo luận trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý và kinh doanh thương mại; Chủ động phổ biến các kết quả nghiên cứu sau khi nhận bằng tiến sĩ ngành thương mại.

Cấu trúc chương trình

- Tổng khối lượng kiến thức: 91 tín chỉ (không kể phần học bổ sung kiến thứ)

Cấu trúc chương trình đào tạo phụ thuộc vào mỗi ngành đào tạo Tiến sĩ.

Chương trình đào tạo

Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 2 năm đầu của trương trình đào tạo.

- Các học phần bổ sung: thực hiện theo Khoản 4 Điều 16 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Các học phần ở trình độ tiến sĩ: thực hiện theo Khoản 5 Điều 16 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Tiểu luận tổng quan: thực hiện theo Khoản 6 Điều 16 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Các chuyên đề tiến sĩ: thực hiện theo Khoản 7 Điều 16 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ: thực hiện theo Khoản 8 Điều 16 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Cơ hội việc làm

- Cán bộ kinh doanh, ứng dụng phân tích các vấn đề về kinh doanh và quản trị kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại và các doanh nghiệp khác có hoạt động thương mại.

- Nghiên cứu viên, giảng viên về lĩnh vực thương mại tại các VIện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng.

- Chuyên gia tại các cơ quan quản lý, nghiên cứu, hoạch định chính sách thương mại ở Trung ương và đại phương."

- Các cơ quan, tổ chức đại diện thương mại điện tử của Việt Nam và quốc tế

- Chuyên gia tư vấn kinh doanh thương mại ở các trung tâm tư vấn.

Học phí

Thực hiện theo Điều 6 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Điều kiện dự tuyển

Thực hiện theo Điều 6 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tư vấn tuyển sinh