Ngành Kinh tế Quốc tế

Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế đào tạo trình độ tiến sĩ nhằm đào tạo những nhà khoa...

# Mã chương trình 9310106
Thời gian đào tạo 4 năm với người có bằng tốt nghiệp đại học và 3 năm với người có bằng thạc sĩ
Hạn đăng ký 20/3 - 30/04
Địa điểm P905, Tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tổng quan

Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế đào tạo trình độ tiến sĩ nhằm đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, để phát triển tri thức và giải quyết những vấn đề mới, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động chuyên mông trong khao học kinh tế - xã hội.

Đào tạo trình độ tiến sĩ ngành kinh tế quốc tế là đào tạo những nhà khoa học nắm vững các kiến thức chuyên sâu, tiên tiến về kinh tế quốc tế; có tư duy nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo và có khả năng phát hiện, phân tích và đánh giá các vấn đề mới trong lĩnh vực kinh tế quốc tế; có khả năng phân tích, tư vấn và hoạch định chính sách kinh tế đối ngoại đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của hội nhập kinh tế quốc tế.

Chuẩn đầu ra kiến thức:

- Làm chủ và phát triển được các kiến thức cốt lõi, nền tảng về kinh tế quốc tế

- Có kiến thức tiên tiến và chuyên sâu về kinh tế quốc tế;

- Có kiến thức về tổ chức nghiên cứu khoa học để giải quyết các vấn đề mới, phức tạp phát sinh thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế.

Chuẩn đầu ra kỹ năng:

- Có kỹ năng làm chủ các lý thuyết kinh tế quốc tế, các phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu và phát triển các vấn đề liên quan đến kinh tế quốc tế;

- Có kỹ năng tổng hợp vấn đề, làm giàu và bổ sung thêm tri thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế;

- Có kỹ năng suy luận, phân tích và đưa ra những hướng giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế quốc tế một cách chủ động, sáng tạo, độc đáo.

- Có thể sử dụng thành thạo ngoại ngữ để nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, học thuật, trình bày báo cáo khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế.

Cấu trúc chương trình

- Tổng khối lượng kiến thức: 91 tín chỉ

- Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ (kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh) là 3 năm học đối với người có bằng thạc sĩ và 4 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp đại học (chưa có bằng thạc sĩ).

Chương trình đào tạo

- Các học phần bổ sung: thực hiện theo Khoản 4 Điều 16 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Các học phần ở trình độ tiến sĩ: thực hiện theo Khoản 5 Điều 16 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Tiểu luận tổng quan: thực hiện theo Khoản 6 Điều 16 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Các chuyên đề tiến sĩ: thực hiện theo Khoản 7 Điều 16 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ: thực hiện theo Khoản 8 Điều 16 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Cơ hội việc làm

- Cán bộ kinh doanh, ứng dụng phân tích các vấn đề về kinh doanh và quản trị kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại và các doanh nghiệp khác có hoạt động thương mại.

- Nghiên cứu viên, giảng viên về lĩnh vực thương mại tại các VIện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng.

- Chuyên gia tại các cơ quan quản lý, nghiên cứu, hoạch định chính sách thương mại ở Trung ương và đại phương."

- Các cơ quan, tổ chức đại diện thương mại điện tử của Việt Nam và quốc tế

- Chuyên gia tư vấn kinh doanh thương mại ở các trung tâm tư vấn.

Học phí

Thực hiện theo Điều 6 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Điều kiện dự tuyển

Thực hiện theo Điều 6 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tư vấn tuyển sinh