CN Nguyễn Tuyết Thanh

CN - Trợ lý Viện TM&KTQT

ThS Dương Thị Ngân

ThS - Giảng viên bộ môn Thương mại Quốc tế

TS Đặng Thị Thúy Hồng

TS - Giảng viên bộ môn Thương mại Quốc tế

TS Nguyễn Quang Huy

TS - Phó trưởng Bộ môn Thương mại Quốc tế

ThS Lê Mai Trang

ThS - Giảng viên bộ môn Thương mại Quốc tế

TS Nguyễn Thị Liên Hương

TS - Trưởng Bộ môn Thương mại Quốc tế

ThS Trần Hoàng Hà

ThS - Giảng viên bộ môn Kinh tế Quốc tế

CN Tô Xuân Cường

CN - Giảng viên bộ môn Kinh tế Quốc tế

ThS Lê Tuấn Anh

ThS - Giảng viên bộ môn Kinh tế Quốc tế

TS Nguyễn Bích Ngọc

TS - Giảng viên bộ môn Kinh tế Quốc tế

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng

PGS.TS - Giảng viên bộ môn Kinh tế Quốc tế

GS.TS Đỗ Đức Bình

GS.TS - Giảng viên bộ môn Kinh tế Quốc tế